بیکینگ پودر تک زمانه کند

بیکینگ پودر تک زمانه slow

بیکینگ پودر تک زمانه کند

پخت انواع کیک صبحانه و خمیرهای پیتزا

این بیکینگ پودر جهت مصرف برای پخت انواع کیک صبحانه و خمیرهای پیتزا که آزاد شدن گاز در دمای 70 تا 80 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد، مناسب است. پس از استفاده از این بیکینگ پودر، ماده غذایی باید سریعا در معرض حرارت قرار بگیرد.

 

بیکینگ پودر تک زمانه کند

    برچسب ها: