بیکینگ پودر تک زمانه سریع

بیکینگ پودر تک زمانه fast

کیک های کم وزد و حجم و همچنین مواردی مانند بیسکوئیت و کوکی و دونات و فلافل

(آزاد شدن گاز در دمای 40 تا 50 درجه سانتی گراد)

(مخصوص شیرینی و کوکی)

 

این بیکینگ پودر جهت مصرف برای کیک های کم وزن و حجم وهمچنین مواردی مانند بیسکوئیت، کوکی، دونات و فلافل که آزاد شدن گاز در دمای 40 تا 50 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد مناسب است.  پس از استفاده از این بیکینگ پودر، ماده غذایی باید سریعا در فر قرار بگیرد.

 

بیکینگ پودر تک زمانه سریع

    برچسب ها: